logo-black_transparant

VERKOOPSVOORWAARDEN

1 GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN

De huidige algemene voorwaarden beheersen alle overeenkomsten afgesloten door en tussen YUN NV en elk van haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Zowel de algemene als de bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden van YUN NV worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden YUN NV slechts wanneer YUN NV ze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Het akkoord van YUN NV kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat YUN NV de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de koper. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de koper vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover YUN NV.

2 OFFERTES EN BESTELLINGEN

Alle offertes en prijslijsten gegeven door YUN NV zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij YUN NV in geen geval verbinden. YUN NV heeft ten allen tijde het recht haar prijzen te wijzigen, zonder voorafgaand bericht. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt YUN NV slechts na schriftelijke bevestiging ervan. YUN NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van omstandigheden die niet aan YUN te wijten zijn, zoals bijvoorbeeld de uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van YUN NV, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. YUN NV is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van deze omstandigheid te bewijzen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in de prijzen van YUN NV. De vervoerskosten zijn ten laste van de klant.

3 VERBINTENISSEN

De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelde en bedienden van YUN NV hebben niet het recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door de hierboven vermelde personen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder of een persoon van YUN NV die daartoe gemachtigd is. YUN NV behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor zulke bevestiging niet werd gegeven.

4 LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor YUN NV. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot een boete, een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. YUN NV behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, die gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

5 OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO-EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van YUN NV tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding. De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen indien de in het eerste lid van dit artikel omschreven betalingen niet zijn voldaan aan YUN NV. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren. De klant zal YUN NV verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken. Op straffe van schadevergoeding zal de klant YUN NV bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De klant verbindt er zich toe YUN NV in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan YUN NV meegedeeld worden. De goederen van YUN NV worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in de magazijnen van YUN NV. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van YUN NV, zelfs in geval van verkoop van "franco" levering of ingeval de vervoeronderneming door YUN NV wordt aangesteld. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid eveneens uitsluitend bij de klant. YUN NV draagt derhalve onder geen enkel opzicht enige aansprakelijkheid wat betreft de levering van goederen. De klant verbindt zich ertoe de goederen te komen halen of te aanvaarden, uiterlijk binnen de vijf dagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht van het feit dat de goederen te zijner beschikking zijn.

6 KLACHTEN

Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts gedeeltelijk te aanvaarden op het ogenblik van de levering. De aanvaarding van de goederen op het ogenblik van de levering betekent volkomen ontvangst en dekt alle zichtbare gebreken. Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient aan YUN NV meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na de levering, met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke van dergelijk nummer, naar de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in aanmerking genomen worden.

&nbsp

De eventuele terugzending van goederen kan slechts worden aanvaard na voorafgaande schriftelijke bevestiging van YUN NV. Enkel goederen in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden.

Elke klacht met betrekking tot de facturen van YUN NV dient meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke hieraan, zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

7 WAARBORG OP DE GELEVERDE GOEDEREN

Voor zover YUN NV in de hoedanigheid optreedt van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door YUN NV geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. In geen enkel geval waarborgt YUN NV dat de geleverde goederen in staat zijn een specifiek probleem te beantwoorden. De waarborg heeft slechts betrekking op fouten in de productie van de goederen. De waarborg zal enkel gelden indien de geleverde goederen gebruikt worden in overeenstemming met de bestemming waarvoor ze werden gemaakt of ontworpen, met de bepalingen van de offerte, met de aanwijzingen van YUN NV of haar vertegenwoordigers en met de normale omstandigheden zoals deze in de bijsluiter, gebruiksaanwijzingen en andere nota's waartoe de gebruiker toegang heeft, zijn vermeld. De waarborg wordt niet verleend indien deze instructies niet correct worden nageleefd, indien de producten of goederen werden bewerkt of gewijzigd, indien de producten of goederen op een ongepaste manier werden gebruikt, of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.

8 AANSPRAKELIJKHEID VAN YUN NV

Indien de aansprakelijkheid van YUN NV weerhouden zou worden ten gevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van huidige overeenkomst, aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan tien procent (10 %) van de prijs van de geleverde goederen die aan de oorzaak liggen van de schade, niet mag overschrijden.

9 BETALINGSVOORWAARDEN

Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de koper gestort, komt in mindering op de bestelprijs. Alle facturen van YUN NV zijn betaalbaar op haar maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting of op de plaats datum en voorwaarden vermeld op de factuur. In dit laatste geval moet de betaling - tenzij anders overeengekomen - toekomen bij YUN NV binnen de twintig dagen na de factuurdatum. Iedere factuur of deel van factuur die niet betaald is op de vervaldag, heeft YUN NV van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een interest, die gelijk is aan de intrest die de Europese Centrale Bank toepast voor haar meest recente basisherfinancieringsactie vermeerderd met 7 procentpunten (afgerond tot het hogere halve procentpunt) vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor administratieve kosten en invorderingsmaatregelen, gelijk aan 15 % van het factuurbedrag en met een minimum van 40 EUR. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt YUN NV zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten of een maatregel te nemen met betrekking tot de reeds verstuurde goederen, om te vermijden dat deze in het bezit zouden komen van de klant en haar rechten te verzekeren. In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de koper zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 %.

10 SOLIDARITEIT

Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalingen andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

11 UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken. Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt YUN NV zich het recht voor dit contract ten allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

12 EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Antwerpen. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de klant en YUN NV wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.

Middel 5

Contact

+32 (0)3 443 04 70
info@yun.be
Galileilaan 15
2845, Niel
België

Met steun van

Middel 6
Logo's@3x
Middel 8